-->

Warlord Phoenix ฟินิกซ์ จ้าวนักรบกลียุค PDF

---ADS---
Warlord Phoenix PDFWarlord Phoenix ฟินิกซ์ จ้าวนักรบกลียุค สองแสนปีนับจากยุคของ วอร์ลอร์ด ''ไป่หวู่หนาน'' ดุลยภาพของโลกก็ตกอยู่ภายใต้ขุมอำนาจของ 3 วอร์ลอร์ด 5 อาณาจักร 72 เผ่า แต่แล้ววันหนึ่งบุรุษผู้ไร้ความทรงจำมีเพียงสัญลักษณ์ของนก ฟินิกซ์ ก็ได้ปรากฎตัวขึ้น ทำให้ดุลยภาพทั้งหมดต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง


Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now