-->

WarLord จ้าวนักรบกลียุค PDF

---ADS---
WarLord PDF


WarLord จ้าวนักรบกลียุค เนื้อเรื่องจะดำเนินบนอนาคตในอีก 5,000 ปี นับจากยุคปัจจุบัน โดยเป็นยุคที่เต็มไปด้วยการใช้กำลังความรุนแรงและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ มนุษย์บางส่วนจะสามารถใช้พลังพิเศษซึ่งมีชื่อว่า "พลังสนามแม่เหล็ก" ซึ่งสามารถก่อเกิดอานุภาพการทำลายล้างที่รุนแรงหรือพลังในการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ผู้มีพลังสนามแม่เหล็กนี้หากมีความเก่งกล้าพอจะได้รับการยกย่องให้มีฐานะเป็น "วอร์ลอร์ด".Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now