-->

JIN หมอทะลุศตวรรษ Cartoon PDF

---ADS---
JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF


JIN หมอทะลุศตวรรษ มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย
Download JIN หมอทะลุศตวรรษ Cartoon PDF
Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now